Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020

9/30/2019 3:55:39 PM

THỜI KHÓA BIỂUNĂM HỌC 2019 – 2020 ( Từ tuần 1 ngày 19/9/2019)

Lớp

Buổi

Thứ 2

GV dạy

Thứ 3

GV dạy

Thứ 4

GV dạy

Thứ 5

GV dạy

Thứ 6

GV dạy

 

           1A

 

Sáng

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Đạo đức

Toán

C. Nhàn

C. Nhàn

C. Thủy

C. Nhàn

Âm nhạcTiếng Anh Tiếng Việt

Tiếng Việt

C. Thủy

C. Huế

C. Nhàn

C. Nhàn

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Thủ công

C. Nhàn

C. Nhàn

C. Nhàn

C Châu

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mỹ thuật

Toán

C. Nhàn

C. Nhàn

C. Hoa

C. Nhàn

Tiếng Việt

Tiếng Việt

TNXH

Toán

C. Nhàn

C. Nhàn

C Hóa

C. Nhàn

 

Chiều

TH Toán

TH T.việt

TH T.Việt

C Châu

C. Nhàn

C. Nhàn

TH Tviệt

TH Tviệt

TH Toán

C Lương

C. Nhàn

C. Nhàn

 

HĐGD

 

Tiếng Anh

Thể dục

TH Toán

C. Huế

  T. Lý

C Châu

TH T.việt

TH Toán

SHTT

. Nhàn

C. Nhàn

C. Nhàn

 

1B

 

Sáng

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Âm nhạc

C. Hường

C. Hường

C. Hường

C. Thủy

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

TH Toán

C. Hường

C. Hường

C. Huế

C Châu

Toán

Đạo đức

Tiếng Việt

Tiếng Việt

C. Hường

C. Thủy

C. Hường

C. Hường

Toán

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

C. Hường

T. Lợi

C. Hường

C. Hường

Thủ công Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

C. Châu

C. Hường

C. Hường

C. Hường

 

Chiều

TH T Việt

Tiếng Anh

TH Toán

C. Hường

C. Huế

C. Hường

TH Tviệt

TH Tviệt

TH Toán

C. Hường

C. Lương

C. Hường

 

HĐGD

 

TNXH

TH Toán

Mỹ thuật

C. Hóa

C. Châu

C. Hoa

TH Tviệt

TH T.việt

SHTT

C. Hường

C. Hường

C. Hường

 

1C

 

Sáng

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

Toán

C. Hương

C. Hương

T. Lợi

C  Hương

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TNXH

C. Hương

C. Hương

C. Hương

C Hóa

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiến Anh

TH Toán

C. Hương

C. Hương

C. Huế

C. Huế

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Đạo đức

C. Hương

C. Hương

C. Hương

C. Thủy

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thủ công

Toán

C. Hương

C. Hương

C. Châu

C. Hương

 

Chiều

Âm nhạc

TH Toán

Tiếng Anh

C. Thủy

C Châu

C Huế

TH T Việt

T.H Toán

TH T.Việt

C. Hương

C. Hương

C Lương

 

HĐGD

 

TH Toán

TH T.Việt

TH Toán

C. Hương

C. Hương

C. Hương

TH T.Việt

SHTT

Mỹ thuật

C. Hương

C. Hương

C. Hoa

 

 

 

2A

 

Sáng

 

Thể dục

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

T. Lý

C. Phượng

C. Phượng

C. Phượng

Tiếng Việt

Tiếng  Việt

TNXH

Toán

C. Phượng

C. Phượng

C. Châu

C. Phượng

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Âm nhạc

C. Phượng

C. Phượng

C. Hóa

C. Thủy

Toán

Thể dục

Tiệng Việt

Tiếng Việt

C. Phượng

T. Lý

C. Phượng

C. Phượng

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Mỹ thuật

C. Phượng

C. Phượng

C. Phượng

C. Hoa

 

Chiều

Tiếng Anh

Đạo đức

TH Toán

C. Hóa

C. Thủy

C. Châu

TH T/Việt

TH Toán

TH Tviệt

C. Phượng

C. Châu

C. Phượng

 

HĐGD

 

TH T/Việt

TH Toán

TH T/Việt

C. Phượng

C. Phượng

C. Phượng

Thủ công

TH Toán

SHTT

C. Châu

C. Phượng

C. Phượng

 

2B

 

Sáng

Toán

Thủ công Tiếng Việt

Tiếng Việt

C Phong

C.Châu

C Phong

C Phong

Toán

TNXH

Tiếng Việt

Tiếng Việt

C Phong

C.Châu

C Phong

C Phong

Đạo đức

Tiếng Việt

Tiếng Việt

   Toán

C. H.Thủy

C Phong

C Phong

C Phong

Âm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

C.H Thủy

C Phong

C Phong

C Phong

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Việt

TH Toán

C Phong

C. Hóa

C Phong

C Huế

 

Chiều

TH Toán

Thể dục

TH T/Việt

C Hồng

T.Quyền

C Phong

TH T Việt

TH T Việt

TH Toán

C Phong

C Phong

C Phong

 

 

Mỹ thuật

Tiếng Anh

Thể dục

C Hoa

C Hóa

T. Quyền

TH Toán

TH T Việt

SHTT

C Phong

C Phong

C Ph   o  ng

Lớp

Buổi

Thứ 2

GV dạy

Thứ 3

GV dạy

Thứ 4

GV dạy

Thứ 5

GV dạy

Thứ 6

GV dạy

2C

 

Sáng

Âm nhạc

Tiếng Việt

Thể dục

Toán

C. Thủy

C.Hiền

T. Lý

C. Hiền

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TH Toán

C.Hiền

C.Hiền

C.Hiền

C.Hiền

Tiếng Việt

Tiếng Việt Thủ công Toán

C.Hiền

C.Hiền

C. Châu

C. Hiền

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Đạo đức

Toán

C.Hiền

C.Hiền

C H Thủy

C.Hiền

Mỹ thuật Tiếng Việt

Tiếng Việt Toán

C. Hoa

C.Hiền

C.Hiền

C.Hiền

 

Chiều

TH T/Việt

TH T/Việt

TH Toán

C.Hiền

C.Hiền

C.Hồng

TNXH

Tiếng Anh

Tiếng Anh

C. Châu

C. Hóa

C. Hóa

 

HĐGD

 

TH T Việt

TH TViệt

TH Toán

C.Hiền

C.Hiền

C.Huế

TH Toán Thể dục

SHTT

C.Hiền

T. Lý

C.Hiền

 

 

 

 

2D

 

 

Sáng

Thủ công

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

C. Châu

C. Nhàn

C. Nhàn

C. Nhàn

Tiếng Việt

Toán

Âm nhạc

Tiếng Anh

C. Châu

C. Nhàn

C H Thủy

C. Huế

Toán

TNXH

Tiếng Việt

Tiếng Việt

C. Nhàn

C.Châu

C. Nhàn

C. Nhàn

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

Toán

C. Nhàn

C. Nhàn

T. Lợi

C. Nhàn

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mỹ thuật

Toán

C. Nhàn

C. Nhàn

C. Hoa

C. Nhàn

 

 

Chiều

T.H T. Việt

T.H T. Việt

TH Toán

C. Nhàn

C. Nhàn

C. Lương

TH T.Việt

TH Toán

T.H Tviệt

C. Nhàn

C. Nhàn

C. Nhàn

 

HĐGD

 

TH Toán

Tiếng Anh

Đạo đức

C. Châu

C. Huế

C Thủy

 TH Tviệt  

SHTT

Thể dục

C. Nhàn

C. Nhàn

T. Lợi

 

 

 

 

    3A

 

Sáng

Tiếng Anh

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

C. Huế

C. Lan

C. Lan

C. Lan

Tin học

Tiếng Việt

Toán

TNXH

C. Hà

C. Lan

C. Lan

C. Lan

Toán

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

C. Lan

T. Lý

C. Lan

C. Lan

Toán

Âm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

C. Lan

C Thủy

C. Lan

C. Lan

Toán

Tiếng Việt Tiếng Anh

Thủ công

C. Lan

C. Lan

C. Huế

C. P Hiền

 

Chiều

TNXH

TH T Việt

TH Toán

C. Lan

C. Lan

 C. Lan

Tin học

Thể dục

Tiếng Anh

C. Hà

T. Lý

C  Huế

 

HĐGD

 

Đạo đức

TH T.Việt

TH Toán

C. Lan

C. Lan

C. Lan

Tiếng Anh

Mỹ thuật

SHTT

C. Huế

C. Hoa

C. Lan

 

 

 

 

3B

 

 

Sáng

Tin học

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

C. Hà

C. Hiền

C. Hiền

C. Hiền

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Âm nhạc

C. Hiền

C. Hiền

C. Hiền

C. Thủy

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

Toán

C. Hiền

C. Hiền

T. Lý

C. Hiền

Tin học

Đạo Đức

Toán

Tiếng Việt

C. Hà

C.Hiền

C. Hiền

C. Hiền

Tiếng Anh

Thủ công

Toán

Tiếng Việt

C. Huế

C. P.Hiền

C. Hiền

 

 

Chiều

TNXH

TH T Việt

TH Toán

C. Hiền

C. Hiền

C. Hiền

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Thể dục

C. Huế

C. Huế

C.T Lý

 

HĐGD

 

THT/Việt

TH Toán

TNXH

C. Hiền

C. Hiền

C. Hiền

Mỹ thuật

Tiếng Anh

Sinh Hoạt

C. Hoa

C. Huế

C. Hiền

 

 

 

3C

 

Sáng

 

Toán

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

C. Huệ

C. Huế

C. Huệ

C. Huệ

Tiếng Anh

Tin học

Tiếng Việt

Toán

C. Huế

C. Hà

C. Huệ

C. Huệ

Thể dục

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

T. Lý

C. Huệ

C. Huệ

C. Huệ

Toán

Mỹ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

C. Huệ

C. Hoa

C. Huệ

C. Huệ

Tiếng Việt  Tiếng Anh

Toán

Đạo đức

C Huệ

C. Huế

C. Huệ

C. Huệ

 

Chiều

Tiếng Anh

Thể dục

Tin học

C. Huế

T Lý

C. Hà

TNXH

TH Toán

TH T Việt

C. Huệ

C. Huệ

C. Huệ

 

HĐGD

 

TH T.oán

Âm nhạc

TNXH

C. Huệ

C. Thủy

C. Huệ

TH T Việt Thủ công

Sinh hoạt

C. Huệ

C.P Hiền

C. Huệ

 

Lớp

Buổi

Thứ 2

GV dạy

Thứ 3

GV dạy

Thứ 4

GV dạy

Thứ 5

GV dạy

Thứ 6

GV dạy

 

 

 

 

4A

 

Sáng

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

C. Thu

C. Thu

C. Thu

C. Hóa

Toán

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

C. Thu

T Lý

C. Thu

C. Thu

Tiếng Việt

Mỹ thuật

Toán

Địa lý

C.Thu

C. Hoa

C.Thu

T Quyền

Thể dục

Tiếng Việt

Kỹ thuật

Toán

T. Lý

C. Thu

C. Thu

C. Thu

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

C. Hóa

C. Thu

C. Thu

C. Thu

 

Chiều

TH T Việt

Tiếng Anh

TH Toán

C. Thu

C. Hóa

C. Thu

Âm nhạc

Tin học

Tin học

C. Thủy

C, Hà

C. Hà

 

HĐGG

 

Lịch sử

Đạo đức

Khoa học

T Quyền

C. Thu

 C. Thu

Khoa học

Tiếng Anh

Sinh hoạt

C. Thu

C. Hóa

C. Thu

 

 

 

4B

 

Sáng

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Toán

Tiếng Việt

C. Hóa

C. Hóa

C. Xuân

C. Xuân

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tin học

Toán

C. Xuân

C. Xuân

C. Hà

C. Xuân

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Địa lý

Toán

C. Xuân

C. Xuân

T Quyền

C. Xuân

Toán

Tiếng Việt

Thể dục

Kỹ thuật

C. Xuân

C. Xuân

T Lý

C. Xuân

Toán

Mỹ Thuật Tiếng Việt

Tiếng Việt

C. Xuân

C. Hoa

C. Xuân

C. Xuân

 

Chiều

Khoa học

TH T.Việt

Thể dục

C. Xuân

C. Xuân

T. Lý

Tiếng Anh

Âm nhạc Lịch sử

C. Hóa

C. Thủy

T Quyền

 

HĐGD

 

Khoa học

Đạo đức

TH Toán

C. Xuân

C. Xuân

C. Xuân

Tiếng Anh

Tin học

Sinh hoạt

C. Hóa

C. Hà

C. Xuân

 

 

 

4C

 

Sáng

Toán

Kỹ thuật

Tiếng Việt

Khoa học

C. Niệm

C.Niệm

C.Niệm

C.Niệm

Thể dục

Tiếng  Anh

Toán

Tiếng Việt

T. Lý

C. Hóa

C. Niệm

C.Niệm

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Mỹ thuật

C. Niệm

C.Niệm

C. Niệm

C. Hoa

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tin học

Toán

C. Niệm

C.Niệm

C Hà

C. Niệm

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

C. Niệm

C.Niệm

C. Niệm

C. Hóa

 

Chiều

Khoa học

TH T Việt

Tiếng  Anh

C. Niệm

C.Niệm

C. Hóa

Địa lý

Lịch sử

Âm nhạc

T Quyền

T. Quyền

C. Thủy

 

HĐGD

 

Tin học

TH Toán

Tiếng Anh

C. Hà

C. Niệm

C. Hóa

Đạo đức

Sinh hoạt

Thể dục

C. Niệm

C.Niệm

T. Lý

 

 

 

 

5A

 

 

Sáng

Tiếng Việt

Thể dục

Toán

Địa lý

C. Nguyệt

 T. Lý

C. Nguyệt

T.Lợi

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Toán

C.Nguyệt

C.Nguyệt T. Lợi C.Nguyệt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Lịch sử

C. Nguyệt

C.Nguyệt

C.Nguyệt

T.Lợi

Mỹ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Toán

C. Hoa

C.Nguyệt T. Lợi

C. Nguyệt

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

T.Lý

C. Nguyệt

C.Nguyệt

C.Nguyệt

 

 

Chiều

Đạo đức

Khoa học

TH T/Việt

C. Nguyệt

C.Nguyệt

C.Nguyệt

Khoa học

Tiếng Anh

Kỹ thuật

C.Nguyệt

T.Lợi

C. Nguyệt

 

HĐGD

 

Âm nhạc

Tin học

Tiếng Anh

C.Thủy

C Hà

T.Lợi

Tin học

TH Toán

Sinh hoạt

C. Hà

C. Nguyệt

C.Nguyệt

 

 

 

5B

 

Sáng

 

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Đạo đức

C. Hường

C. Hường

C. Hường

C. Hường

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Địa lý

C. Hường

C. Hường

C. Hường

T. Lợi

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mỹ thuật

Toán

C. Hường

C. Hường

C.Hoa

C. Hường

Tiếng Anh

Kỹ thuật

Tiếng Việt

Toán

T. Lợi

C Hường

C. Hường

C. Hường

Toán

Thể dục

Tiếng Việt

Tin học

C. Hường

T. Lý

C. Hường

C. Hà

 

Chiều

Tin học

Tiếng Anh

Tiếng Anh

C Hà.

T. Lợi

T. Lợi

Tiếng Anh Khoa học

TH T.Việt

T. Lợi

C. Hường

C. Hường

 

HĐGD

 

Khoa

TH Toán

Thể dục

C. Hường

C. Hường

T. Lý

Âm nhạc

Lịch sử

Sinh hoạt

C. H.Thủy

T. Lợi

C. Hường

 

 

Lớp

Buổi

Thứ 2

GV dạy

Thứ 3

GV dạy

Thứ 4

GV dạy

Thứ 5

GV dạy

Thứ 6

GV dạy

 

 

 

 

5C

 

 

Sáng

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Kỹ thuật

C. Thủy

C. Thủy

C Thủy

C. Thủy

Toán

Tiếng Việt

Thể dục

Tin học

C. Thủy

C. Thủy

T. Lý

C. Hà

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Âm nhạc

Toán

C. Thủy

C. Thủy

C. H.Thủy

C. Thủy

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mỹ thuật

C. Thủy

C. Thủy

C. Thủy

C. Hoa

Toán

Tiếng Việt

Thể dục

Lịch sử

C. Thủy

C. Thủy

T. Lý

C. Lợi

 

 

Chiều

Tiếng Anh

Đạo đức

TH Toán

T. Lợi

C. Thủy

C. Thủy

Khoa

TH T. Việt

Tiếng Anh

C. Thủy

C. Thủy

T. Lợi

 

HĐGD

 

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tin Học

T. Lợi

T. Lợi

C. Hà

Địa lý

Khoa học

Sinh hoạt

T. Lợi

C. Thủy

C. Thủy

 

                       NGƯỜI LẬP                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                        Cao Thị Ái Lương                                                                                                                                 Nguyễn Thị Hồng

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
Tuyên Hoá - Quảng Bình
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu Học Số 1 Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình