Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM

12/29/2021 11:41:12 AM
Ngày 12 tháng 12 năm 2021 Chi bộ trường Tiểu học Số 1 Đồng Lê tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2021 do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Bí thư chi bộ chủ trì, quán triệt hướng dẫn tại Kế hoạch số 17 - KH/ĐU ngày 22/11/2021.

PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM

       Ngày 12 tháng 12 năm 2021 Chi bộ trường Tiểu học Số 1 Đồng Lê tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2021 do đồng chí Nguyễn Thị Hồng Bí thư chi bộ chủ trì, quán triệt hướng dẫn tại Kế hoạch số 17 - KH/ĐU ngày 22/11/2021.

       Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, lần lượt từng đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ "Xuất sắc", "Tốt", "Trung bình", "Kém" cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể và xem xét, tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên trong Mẫu 02; báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm. Chi ủy tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên; ý kiến nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để đề xuất mức xếp loại của từng đảng viên. Chi bộ tiến hành thảo luận mức xếp loại, đề xuất trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Chi ủy tổ chức để đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của chi bộ. Kết quả như sau:

       + Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 04 đồng chí.

       + Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 18 đồng chí.

       + Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ: 0 đồng chí.

       + Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: 0 đồng chí.

 Căn cứ chỉ tiêu xét tập thể chi bộ, cá nhân đạt được như sau:

       - Tập thể: Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Đề nghị đảng bộ khen thưởng:

                - Tập thể chi bộ tiêu biểu.

                - Cá nhân:   1/ Đồng chí Nguyễn Thị Hồng

                                    2/ Đồng chí Phạm Thị Bích Hà

                     

 

 

ĐỊA CHỈ
Tuyên Hoá - Quảng Bình
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232)3825.441
Trường Tiểu Học Số 1 Đồng Lê
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình